จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Website counter

  นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม

นายสักการ ณิยกูล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 


ครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี

   

    นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เข้ารับโล่รางวัล "คนไทยตัวอย่าง" จาก หม่อมราชวงค์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประธานในพีธี นายวิเชียร สุภายุทธ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษและมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมมีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหารดูและจัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาลยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม เข้าร่วมรับโล่รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ควรค่าแก่การเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีได้ภาคภูมิ เป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป ซึ่งงานนี้จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ในวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ กรมประชาสัมพันธ

ภาพเพิ่มเติม

    พิธีถวายพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

    ภาพบรรยกาศพิธีถวายพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา "๑๒ สิงหาคม ประจำ ปี๒๕๕๘

รอบรั้วเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

โครงการBig clenaing Day ประจำปี 2558

กีฬาท้องถิ่นอำเภอสันป่าตองต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558
งานวันสตรีสากลตำบลทุ่งต้อม ประจำปี 2558
โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2558
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
งานวันเด็กประจำปี 2558


-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ด้วยวัสดุหินคลุกและลูกรังหรือหินผุ

และปรับปรุงถนน คสล.

-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา

-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงดินบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ 9

                                            

เพลง มนต์รักทุ่งต้อม

 

เพลงเย็นนี้ที่ทุ่งต้อม

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งต้อม